hg zaku char

mechamodeler on Aug 19, 2022

hg zaku char

mechamodeler on Aug 19, 2022

hg zaku char

quick build of the hg zaku char ver.

fun hg definitely one of my favorite hg kits