XXXG-01S Shenlong

Red on Feb 1, 2024

XXXG-01S Shenlong

Red on Feb 1, 2024

XXXG-01S Shenlong

More HG XXXG-01S Shenlong Gundam builds